Україна планує закуповувати БТР-4Е останньої модернізації – Полторак

Ìèíèñòð îáîðîíû Óêðàèíû Ñòåïàí Ïîëòîðàê íà îòêðûòèè ÕIV Ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñòàâêè "Îðóæèå è Áåçîïàñíîñòü - 2017", â Êèåâå, 10 îêòÿáðÿ 2017 ã.  ýòîò äåíü â Êèåâå ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ÕIV Ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñòàâêè "Îðóæèå è Áåçîïàñíîñòü - 2017" è ÕV² Ìåæäóíàðîäíîãî âûñòàâî÷íîãî ôîðóìà "Òåõíîëîãèè çàùèòû/ÏîæÒåõ - 2017". Ôîòî Ðàòûíñêèé Âÿ÷åñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Міністерство оборони планує значно збільшити фінансовий ресурс на модернізацію і закупівлю нової техніки, і не тільки українського виробництва.

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook.

«По завершенню Міжнародної спеціалізованої виставки озброєння, яка відкрилася сьогодні у Києві, буде підписано контракт на закуплю БТР-4Е останньої модернізації. Цього року було зроблено зміни до державного оборонного замовлення, і планується значно збільшити замовлення для Збройних Сил України на протитанкові ракетні комплекси «Стугна», «Корсар»», – написав він.

Окрім цього, за словами міністра, враховуючи фінансовий ресурс, який міністерство оборони отримало влітку, зараз проходить процедура підписання договорів і початок виробництва танків «Оплот».

«Якщо порівняти завдання, які стоять сьогодні перед Збройними Силами, і можливості, то ми укомплектовані технікою, яка дозволяє виконувати бойові завдання. Але ми всі розуміємо, що техніка має змінюватися, проходити модернізацію. Переваги, які ми бачимо на наступний рік, це — засоби протиповітряної оборони, протитанкові засоби, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати, інші напрямки, які значно підвищать рівень боєздатності наших Збройних Сил», – написав він.